Regulamin

Regulamin

Słowniczek:


Sprzedający ? Sklep Internetowy medikatha.pl prowadzony przez MEDIKATHA Luboń Sp.j. z siedzibą w Katowicach, ul. Brynowska 47, 40-584 Katowice, NIP 634-299-12-50, REGON 388131253, KRS
0000881358, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS.

Kupujący ? osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia bądź korzysta z innych usług Sklepu Internetowego medikatha.pl.

Konsument ? Kupujący będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego medikatha.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym medikatha.pl.

Sklep Internetowy medikatha.pl ? serwis internetowy dostępny pod adresem medikatha.pl za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić od Sprzedającego Produkty.

Produkty ? rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym medikatha.pl, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

Formularz Rejestracji ? usługa dostępna w Sklepie Internetowym medikatha.pl, za pomocą której Kupujący podając swoje dane osobowe tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Produktów.

Formularz Zamówienia – usługa dostępna w Sklepie Internetowym medikatha.pl, za pomocą której Kupujący nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Produktów.

Koszyk ? element Sklepu Internetowego medikatha.pl, za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

Dni robocze ? dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin ? niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego medikatha.pl.

Promocja ? ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące w ofercie Sprzedającego i mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym,
a Sprzedającym.

Dowód zakupu ? paragon fiskalny lub faktura VAT przekazany Kupującemu wraz
z Produktem potwierdzający jego sprzedaż.

Umowa sprzedaży ? umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana w języku polskim, między Kupującym, a Sprzedającym.

 

I. Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym, a Kupującymi umów sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego medikatha.pl.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących w Sklepie Internetowym medikatha.pl.

4. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego medikatha.pl jest zapoznanie się
z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

6. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

7. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego medikatha.pl.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego medikatha.pl. W przypadku Kupujących zarejestrowanych będą oni od takiej chwili związani postanowieniami nowego Regulaminu.

9. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

10. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Kupujących, jakie przysługują im na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U.
z 2000r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. z 2002r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

11. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2020 r.

12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy powszechnie obowiązujące.

II. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy medikatha.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym medikatha.pl są nowe, wolne od wad i zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Sprzedający prowadzi sprzedaż suplementów diety, które w świetle ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171, poz. 1225 ze zm.) nie stanowią produktu leczniczego, a środki spożywcze w formie: płynów, kapsułek, drażetek, tabletek, saszetek z proszkiem i w innych, podobnych postaciach. Ich celem jest wyłącznie uzupełnienie diety Kupującego o składniki mineralne, witaminy lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny, fizjologiczny. Suplementy diety sprzedawane przez Sprzedającego nie stanowią zastępstwa dla produktów leczniczych przepisanych Kupującemu przez lekarza.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu cywilnego.

5. Przedstawione na Sklepie Internetowym medikatha.pl opakowania Produktów mają wyłącznie charakter informacyjny. Opakowania mogą się różnić od zamieszczonych
w zależności od aktualnie oferowanych przez producentów.

6. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

7. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

? korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń
w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego medikatha.pl, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń,? niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego,

? korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

? korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

? korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego medikatha.pl. jedynie w zakresie użytku własnego.

III. Składanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://medikatha.pl/, telefonicznie pod nr tel. 535 340 404 oraz mailowo: biuro@medikatha.pl.

2. Kupujący ma możliwość zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego medikatha.pl niezależnie od tego czy jest to zakup bez dokonywania rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia, czy też dokonali rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.

3. W przypadku dokonania przez Kupującego rejestracji w Sklepie Internetowym medikatha.pl, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Produktu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia.

4. W przypadku braku dokonania przez Kupującego rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia na stronie internetowej https://medikatha.pl/ jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Produktu oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Kupującego oraz wskazanie numeru telefonu oraz adresu e ? mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

5. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji budzących wątpliwości, co do ich prawdziwości lub aktualności, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania zamówienia.

6. Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień, a także w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w pkt II ust. 7 pkt a-e). Kupujący, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego medikatha.pl nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

8. Wysłanie zamówienia przez Kupującego (zatwierdzenie przyciskiem Potwierdź zamówienie) stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.  

9. Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego Produktów.

10. Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji 
z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres: biuro@medikatha.pl

11. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Kupującego Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedającego. W przypadku braku możliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Produktu, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane o czym Kupujący otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e ? mail. Dokonana przez Kupującego zapłata za zamówiony Produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Kupującego
o niemożliwości zrealizowania zamówienia. 

IV. Ceny. Dokonywanie płatności

1.  Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego medikatha.pl:

o podawane są w złotych polskich,

o są cenami brutto – zawierają podatek VAT,

o nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-mailowy.

3. Koszt wysyłki Produktu ponosi Kupujący i jest on doliczany do ceny za wybrany Produkt.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Promocje w Sklepie Internetowym medikatha.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

6. Kupujący ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Produkt:

o płatność za pobraniem – przy odbiorze przesyłki kurierowi dostarczającemu przesyłkę,

o płatność e-przelewem bankowym,

o płatność przelewem bankowym na konto MEDIKATHA Luboń Sp.j., ul. Brynowska 47, 40-584 Katowice, Credit Agricole Bank Polska S.A., nr konta bankowego: 73 1940 1076 3218 9708 0000 0000.

Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
      7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt b) i c) wysyłka nastąpi po zaksięgowaniu płatności za zamówienie.
      8. Zamówienie nieopłacone w ciągu 3 dni roboczych od chwili jego złożenia będzie automatycznie anulowane.

V. Realizacja zamówień

1.  Dostawa Produktów ogranicza się do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich: DPD bądź InPost. Jest też możliwy odbiór zakupionych produktów w Salonie ProbioSfera w Katowicach przy ul. Brynowskiej 47.

2. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

o wybranego przez Kupującego sposobu płatności ? w przypadku przelewów bankowych,
o których mowa w pkt IV ust. 6 pkt b) i c) realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Produkt oraz za dostawę,

o dostępności Produktu.

4. Termin wskazany w ust. 2 może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, Sprzedający poinformuje Kupującego o zaistniałym opóźnieniu i jego przyczynach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Kupujący jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. W przypadku anulowania zamówienia lub braku produktu zwrot płatności na konto Kupującego następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty wystąpienia zdarzenia.

8. Jako zrealizowanie zamówienia rozumie się przekazanie przesyłki przez Sklep Internetowy medikatha.pl przedstawicielowi firmy kurierskiej.

9. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przewidywany czas dostawy  Produktu przez firmę kurierską wynosi 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie firmy kurierskiej, na które Sprzedający nie ma wpływu.

10. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Kupującym (adresatem przesyłki) przed doręczeniem przesyłki.

11. Kupujący, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki
w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

12. Jeżeli doręczana przesyłka jest obarczona śladami uszkodzenia zewnętrznego należy odmówić jej przyjęcia, a Sklep Internetowy medikatha.pl bez zwłoki wyjaśni zaistniałą sytuację z firmą kurierską i prześle ponownie zamówioną przesyłkę bez dodatkowych opłat.

13. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

14. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu. 

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. z 2000r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie Sprzedającemu na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej biuro@medikatha.pl lub listem poleconym na adres: MEDIKATHA Luboń Sp.j.,
ul. Brynowska 47, 40-584 Katowice.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie
o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Produkt posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia bądź posiada ślady użytkowania, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Produktu z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

3. Zwrot towaru przez Kupującego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zachowaniem restrykcji dotyczących środków spożywczych, suplementów diety i kosmetyków, a także zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, a w miarę możliwości powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

4. Zwracany produkt w trybie określonym w ust. 2 i 3 powinien zostać odesłany na adres: MEDIKATHA Luboń Sp.j. ul. Brynowska 47, 40-584 Katowice w stanie niezmienionym (bez śladów użytkowania i uszkodzeń) wraz z dowodem zakupu i numerem konta bankowego, na który Sprzedający ma dokonać przelewu zwracanej płatności. Przelew należności za zwrócony Produkt, nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej.

5. Koszt opakowania i odesłania Produktu ponosi Kupujący. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Zgodnie z paragrafem 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (tj. Dz.U. 2015, poz 481) przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) nie stosuje się.

7. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są produkty lecznicze i wyroby medyczne. Produkt leczniczy lub wyrób medyczny może być, zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami), zwracany wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego jego wydania.

VII. Niezgodność towaru z umową.

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności produktu z zamówieniem Sklep Internetowy medikatha.pl ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego będącego konsumentem zgodnie z zapisami ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U.
z 2002r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w wyżej wymienionej ustawie, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z zamówieniem nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.

2. W przypadku niezgodności produktu z zamówieniem reklamowany produkt w stanie niezmienionym (nienaruszone oraz nieuszkodzone) wraz z dowodem zakupu i z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozwiązania problemu, należy odesłać na adres Sprzedającego: MEDIKATHA Luboń Sp.j.,
ul. Brynowska 47, 40-584 Katowice.

3. Koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedającego pokrywa Kupujący. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Określając sposób rozwiązania problemu Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego doprowadzenia do stanu zgodnego z zamówieniem poprzez nieodpłatną wymianę, chyba, że wymiana będzie niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sklepu. Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Kupujący ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może zrezygnować z zamówienia (odstąpienie od umowy).

5. Sklep Internetowy medikatha.pl zastrzega sobie prawo 14-dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od dnia zgłoszenia niezgodności Produktu z zamówieniem. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego Produktu na adres Sprzedającego: MEDIKATHA Luboń Sp.j., ul. Brynowska 47, 40-584 Katowice.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego istnieje możliwość wymiany reklamowanego Produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Kupującego. Zwrot zostanie zrealizowany w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. Gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego Produktu, koszty jego dostawy ponosi Sprzedający.

8. Prawo odstąpienia od zamówienia nie obowiązuje, gdy Sprzedający stwierdzi, iż zwracany produkt nosi ślady użytkowania lub dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

9. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest MEDIKATHA Luboń Sp.j. z siedzibą w Katowicach przy
ul. Brynowskiej 47, 40-584 Katowice.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym mailowo: biuro@medikatha.pl, tradycyjnie na powyższy adres bądź telefonicznie: 535 340 404.  

3. Celem zbierania danych jest realizacja zamówienia.

4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Państwa zamówienia.
W przypadku niepodania danych nie będzie ono mogło zostać zrealizowane.

6. Dane udostępnione przez Kupującego nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcami odpowiedzialnymi za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom takim, jak operatorzy pocztowi, kurierzy, bank oraz operatorzy płatności. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Kupującego nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia lub wynikający z przepisów prawa, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

10. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia ? na stronie https://medikatha.pl/ w zakładce Moje konto. Kupujący po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane
i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

IX. Pliki cookies

1. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Formularza, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania z Formularza Zamówienia, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb
i oczekiwań danego Użytkownika, który korzysta z Formularza Zamówienia albo Sklepu  Internetowego (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu użytkowników.

2. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Kupującego. Zgoda może zostać wyrażona przez Kupującego poprzez samodzielne ustawienie oprogramowania,
w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Kupującego do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego medikatha.pl.

3. Kupujący w Sklepie Internetowym medikatha.pl może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienie, aby blokowała cookies lub ostrzegała Kupującego przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu,
z którego korzysta do przeglądania zawartości Formularza Zamówienia. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie będzie mniej wydajne, a w pewnych przypadkach nawet niemożliwe.

X. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Kupującego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Kupującego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

3. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron w przypadku sporów z udziałem konsumentów podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne, a w przypadku pozostałych Kupujących sądy właściwe dla siedziby Sprzedającego.

 

 

Scroll to Top